11.15.2013

Hoera, ze zijn er weer! Luizen

Mom confessionsIk weet het zeker. Ik heb het verkeerde vak gekozen. In de media valt de ene uitgeverij na de andere om. Reorganisaties, tijdschriften die stoppen en als zelfs het prachtige Linda voor het eerst in haar tienjarig bestaan een daling meldt (drie procent, maar toch), dan weet je deze sector verkeert in grote problemen. Dus mijn zintuigen staan open voor new business. Iets wat altijd rendeert, ongeacht de crisis of veranderde tijdsbesteding van de consument. En zo heb ik het nieuwe goud gevonden. Het inzicht kwam na een belletje van school met de mededeling dat Josi misschien ‘neten’ heeft (ervaren vaders en moeders weten dat het hier gaat om de gezellige hoofdluis). Ik ken ze nog uit mijn jeugd. In gedachten zie ik weer een wit laken met daarop onmogelijk veel zwarte lijken. En dat beeld is genoeg voor directe actie. De juf weet het weliswaar niet zeker, maar ik ga niet zitten wachten tot deze vrienden de polonaise op haar voorhoofd lopen. Hoppa naar de drogist. En meteen twee flesjes, ook voor de haardossen van Pepper, paps en – oh hell – mams.  Maar de echte schrik komt pas bij de kassa. 28 euro. Acht-en-twintig-euro. ACHTENTWINTIG EURO!  Ik laat het even tot me doordringen. Een belachelijk bedrag voor twee flesjes stinkend water. En over 9 dagen sta je weer bij die kassa  ‘om de levenscyclus van de hoofdluis te doorbreken’. Ik maak een grapje over het vloeibare goud en de cassière begint vrolijk te ratelen dat er helaas nog geen huismerken zijn die een goedkoper product aanbieden. Ik zie een gat in de markt. En mevrouw drogist bevestigt. Na iedere vakantie is er standaard een run op het wondermiddel. Ik zeg business. Eén uitbraak in de hele school en meneer drogist kan pensioneren op Ibiza. Hoera, ze zijn er weer. Luizen. Ik kende de briefjes al van school, maar ik weet nu wie ze geschreven heeft. De drogist. Ik ga me omscholen.

Ps het was vals alarm (pfiew, maar onze beurt komt vast nog wel…)

 

I’m positive. I’ve chosen the wrong profession. In the media landscape one publisher after the other falls over. Reorganisations, magazines that are halted and when even the beautiful Linda reports a decrease, for the first time in its ten year existence (a mere three per cent, but still), then you know it’s true. This sector is suffering big time. So my senses are open to new business. Doing so is always beneficial, regardless of crisis or shifted time allocation by the consumer. And it’s because of this that I found the new gold. The insight hit me after receiving a phone call from school, in which I was informed that Josi might have caught nits (experienced moms  and dads know that we’re talking about the wonderful head lice). I remember them from my youth. My mind goes back to pictures of a white sheet carrying countless black corpses. And that picture is all it takes to come to direct actions. Although the teacher isn’t sure it’s lice, I’m not going to sit around and wait for these buddies to start a parade on her forehead. So up I go to the drug store. Make it two bottles, so all heads, Pepper’s, dad’s and -oh boy- mom’s can be taken care of. But the real scare is at the cash register. 28 euro. Twen-ty-eight euro. TWENTY-EIGHT EURO! I’m letting that sink in for a while. A ridiculous amount for two bottles of bad smelling water. And in nine days you’re back at that same cash register ‘to breach the lifecycle of lice.’ I joke about the liquid gold and the cashier starts rambling on about how there are no house brands offering cheaper products yet. I see a market gap here. And miss drug store confirms. After any holiday there’s a mass crush for this magic potion. I say ka-ching. One outbreak on an entire school and mister drug store can retire on Ibiza. Hurray, they’re back. Lice. I’ve known the notes from school, but now I know who wrote them. The drug store owner. I’m going to re-educate myself.

PS it was a false alarm (phew, but we’ll have our share no doubt…)

0 comments :

Leave a Comment:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie